Telefon   501 130 586

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ekspertyzy budowlane Kraków

Zajmujemy się przeprowadzaniem ekspertyz budowlanych w Krakowie i okolicy, w trakcie których weryfikujemy prawidłowości wykonanych robót. To obszerne pojęcia, sprowadzające się jednak do bardzo dokładnego przeanalizowania i postawienia oceny faktycznego stanu budynku. Dochodzi do niej w trakcie fizycznych oględzin, na których dodatkowo analizujemy dostępną dokumentację projektową oraz bierzemy pod uwagę przedstawione nam badania i wyliczenia wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Zwracamy szczególną uwagę na pełną zgodność nieruchomości z projektem konstrukcyjnym. Nasza pomoc przyda się w wielu sytuacjach, np. gdy klienci chcą zaadaptować lub przebudować istniejący budynek lub potrzebują niezależnej opinii na temat rzetelności przeprowadzonych prac budowlanych.

 

Jakie są cele ekspertyz budowlanych?

Celem ekspertyz budowlanych jest zweryfikowanie tego, czy przeprowadzone w obiekcie prace zostały wykonane prawidłowo, a także czy rozwiązania konstrukcyjno-budowlane wykorzystane w danym obiekcie są poprawne i zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom budynku. Nasze Biuro zajmuje się przeprowadzaniem ekspertyz w dowolnych budynkach. Efektem takich prac są wnioski dotyczące oceny stanu technicznego oraz zalecenia, jakie działania powinno się podjąć w celu wyeliminowania ewentualnych usterek i niedoskonałości. Informujemy, że w naszej firmie pracują jedynie specjaliści z odpowiednim wykształceniem. Jesteśmy inżynierami budowlanymi z uprawnieniami rzeczoznawców. Dzięki temu mamy pełne prawo do przeprowadzenia niezbędnych badań ekspertyz budowlanych oraz wysuwania właściwych wniosków.

 

Ekspertyza konstrukcji budynków Kraków

Sporządzamy profesjonalne ekspertyzy konstrukcji budynków w Krakowie i okolicy. Świadczymy usługi klientom indywidualnym, firmom i instytucjom publicznym. Szybko wykonujemy zlecone prace i realizujemy zarówno duże jak i małe ekspertyzy. Właściwie przygotowana dokumentacja powinna zawierać m.in.:

 • opis przedmiotu zlecenia,
 • cel ekspertyzy,
 • opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych,
 • wymiary przedmiotu ekspertyzy,
 • użyte materiały,
 • opis wykonanych badań,
 • opis posadowienia fundamentów, dachu, konstrukcji ścian, stropu,
 • obliczenia dopuszczalnych obciążeń,
 • materiały rysunkowe i fotograficzne (zdjęcia i szkice badanych elementów),
 • wnioski z oględzin (ocena stanu i przydatności obiektu, opis uszkodzeń oraz przyczyny ich powstawania, zalecenia wykonania napraw i wzmocnień, itp.).

Do wykonywania ekspertyzy konstrukcji budynku uprawniony jest rzeczoznawca budowlany, który posiada aktualne uprawnienia do sporządzania tego rodzaju dokumentów oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe.

 

Rzeczoznawca budowlany Kraków

Nasze biuro zatrudnia wykwalifikowanych rzeczoznawców budowlanych. W Krakowie i okolicy świadczymy profesjonalne usługi związane z przygotowywaniem ekspertyz. Zawód ten regulowany jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień musi spełnić szereg wymogów formalnych, m.in. korzystać z pełni praw publicznych, posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta. Ponadto kandydat musi mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Osoby spełniające powyższe wymogi mogą ubiegać się o decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy i wpisaniu na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzoną przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Do zadań rzeczoznawcy budowlanego należy m.in.:

 • przygotowywanie ekspertyz,
 • sporządzanie opinii technicznych,
 • przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych,
 • ocena stanu technicznego i kosztów ewentualnych napraw.

Osoby z tego rodzaju uprawnieniami mogą też występować jako biegli sądowi i doradcy inwestycyjni. Fachowiec powinien mieć ważne ubezpieczenie OC, które zabezpiecza klientów na wypadek popełnienia błędu przez rzeczoznawcę. By mieć pewność, że dana osoba jest uprawniona do wykonywania obowiązków rzeczoznawcy, można sprawdzić fakt posiadania uprawnień w ogólnodostępnym rejestrze.

 

Kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Na skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego najczęściej decydują się osoby fizyczne i firmy doświadczające problemów związanych z procesem budowlanym. Sporządzi on opinię, w której oceni sposób przeprowadzenia prac, prawidłowość doboru materiałów i przyczyny powstałych usterek. Do rzeczoznawcy powinny się udać również osoby, które chcą zalegalizować samowolę budowlaną. Fachowiec oceni, czy projekt budowy lub remontu spełnia wymogi bezpieczeństwa, wskaże potencjalne zagrożenia. Ponadto dokumentacja przygotowana przez takiego fachowca może posłużyć jako dowód w postępowaniu cywilnym lub karnym. Rzeczoznawca budowlany z aktualnymi uprawnieniami może wykonywać ekspertyzy i opinie dotyczące budynków mieszkalnych, komercyjnych, a nawet zabytkowych.

 

Zmieniamy klimat twojego otoczenia